Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

Szanowni Państwo!

W związku z coraz częstszymi przypadkami zwracania się w sprawie przydziału asysty honorowej przez lokalne władze administracji rządowej i samorządowej, parafie, związki wyznaniowe i innych partnerów społecznych do Ministra Obrony Narodowej i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Dowódcy Generalnego RSZ, przypominamy, że zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ RP, Minister Obrony Narodowej decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych i poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami.

W przypadku pozostałych uroczystości o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych do miejsca przeprowadzenia uroczystości.

Podobnym zjawiskiem jest również nagminne składanie wniosków bezpośrednio do Ministra Obrony Narodowej i Dowódcy Generalnego RSZ przez władze administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe i innych partnerów społecznych o wsparcie logistyczne, bez skierowania wniosku do Dowódcy jednostki wojskowej, od której partner oczekuje wsparcia. Skierowanie takiego wniosku do Dowódcy jednostki wojskowej, a następnie ewentualne ujęcie przedsięwzięcia w przedmiotowym planie na szczeblu jednostki, pozwala na harmonijną realizację współpracy, bez zakłóceń w realizacji zadań służbowych, a także na zabezpieczenie wymaganego resursu użytkowania sprzętu wojskowego i niezbędnych środków materiałowych podczas realizacji wnioskowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z pkt. 14 decyzji nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej do celów promocyjnych, za zgodą właściwego dowódcy (szefa, komendanta) jednostki organizacyjnej, bezpośrednio podległej dowódcy (komendantowi) jednostki organizacyjnej o której mowa w pkt. 7, może być wykorzystywany sprzęt wojskowy oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej nieruchomościami.

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYDZIELANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ NA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE I INNE Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W GARNIZONIE ZEGRZE

1. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców – zasięg terytorialny Garnizonu Zegrze obejmuje powiat legionowski, a Dowódcą  Garnizonu jest Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Garnizon

2. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącym załącznik do decyzji nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r.) Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

3. Decyzję o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej podejmuje:
- Dowódca Garnizonu – gdy dotyczy to udziału w uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic historycznych oraz w uroczystości pogrzebowej:
1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtutti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
3. Kombatanów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;  4. Żołnierzy w służbie czynnej;
5. Byłych żołnierzy zawodowych;
6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska.
- Minister Obrony Narodowej – gdy dotyczy to udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. 

Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości organizowanej na terenie Garnizonu Zegrze należy kierować pod adres:

DOWÓDCA GARNIZONU ZEGRZE
ul. Juzistek 2,
05-131 ZEGRZE
fax.: 261 883 413

Podstawą do przydzielenia wojskowej asysty honorowej jest złożenie wniosku w formie pisemnej. Wniosek można przesłać pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

W przypadku uroczystości pogrzebowych, dodatkowo do złożonego wniosku należy w formie pisemnej dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zmarłej, informację dotyczącą przebiegu służby wojskowej, posiadaniach odznaczeniach, uprawnień kombatanckich oraz informację dotyczącą niekaralności osoby zmarłej.

Podejmując decyzję Dowódca Garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódcy jednostki (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Dane kontaktowe osób upoważnionych do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Zegrze

Nieetatowy Komendant Garnizonu – tel.: 261 883 692
Szef Sekcji Wychowawczej CSŁiI – tel.: 261 883 612
Oficer Dyżurny CSŁiI/Oficer Inspekcyjny Garnizonu Zegrze – tel.: 261 883 312

4. Wnioski o udział orkiestry wojskowej w uroczystości należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa, któremu podlegają wszystkie orkiestry wojskowe, pod adres:

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
fax.: 261 873 259

Inne ustalenia organizacyjne

Skład asysty uzależniony jest od posiadanych możliwości i realizacji zadań przez jednostki (instytucje) wojskowe stacjonujące w Garnizonie Zegrze.

W przypadku nałożenia się terminów uroczystości - decyduje termin wpłynięcia wniosku.

Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej (patrz LINK poniżej)

>>LINK<<

 

    
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl