Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

  Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 212/Pers. z dnia 12.09.2019 r. od dnia 13.09.2019 r. stanowisko Dowódcy Garnizonu Zegrze pełni Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła.

W związku z coraz częstszymi przypadkami zwracania się w sprawie przydziału asysty honorowej przez lokalne władze administracji rządowej i samorządowej, parafie, związki wyznaniowe i innych partnerów społecznych do Ministra Obrony Narodowej i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Dowódcy Generalnego RSZ, przypominamy, że zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ RP, Minister Obrony Narodowej decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych i poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami.

W przypadku pozostałych uroczystości o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych do miejsca przeprowadzenia uroczystości.

Podobnym zjawiskiem jest również nagminne składanie wniosków bezpośrednio do Ministra Obrony Narodowej i Dowódcy Generalnego RSZ przez władze administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe i innych partnerów społecznych o wsparcie logistyczne, bez skierowania wniosku do Dowódcy jednostki wojskowej, od której partner oczekuje wsparcia. Skierowanie takiego wniosku do Dowódcy jednostki wojskowej, a następnie ewentualne ujęcie przedsięwzięcia w przedmiotowym planie na szczeblu jednostki, pozwala na harmonijną realizację współpracy, bez zakłóceń w realizacji zadań służbowych, a także na zabezpieczenie wymaganego resursu użytkowania sprzętu wojskowego i niezbędnych środków materiałowych podczas realizacji wnioskowanych przedsięwzięć.

Zasady określa decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzania zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz.Urz. Min. Obr. Nar. 2009 r., Nr 12. poz. 131 z późn. zm.)

Zgodnie z  § 34 decyzji Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 40) do celów promocyjnych, za zgodą własciwego dowódcy (szefa, komendanta) jednostki organizacyjnej bezpośrednio podległej dowódcy (szefowi, komendantowi) jednostki organizacyjnej, o którym mowa w §7, może być wykorzystywany sprzęt wojskowy oraz nieruchomości.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 212/Pers. z dnia 12.09.2019 r. od dnia 13.09.2019 r. stanowisko Dowódcy Garnizonu Zegrze pełni Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYDZIELANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ NA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE I INNE Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W GARNIZONIE ZEGRZE

1. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców – zasięg terytorialny Garnizonu Zegrze obejmuje powiat legionowski.

Garnizon

2. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącym załącznik do decyzji nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r.) Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

3. Decyzję o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej podejmuje:
- Dowódca Garnizonu – gdy dotyczy to udziału w uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic historycznych oraz w uroczystości pogrzebowej:
1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtutti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
3. Kombatanów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;  4. Żołnierzy w służbie czynnej;
5. Byłych żołnierzy zawodowych;
6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska.
- Minister Obrony Narodowej – gdy dotyczy to udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. 

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP