Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SEKCJA METODYKI NAUCZANIA

Sekcja Metodyki Nauczania jest komórką wewnętrzną Centrum właściwą w zakresie realizacji zadań związanych z działalnością metodyczną wyrażającą się w planowaniu i realizacji przedsięwzięć organizacyjnych, dydaktyczno – wychowawczych.

Do zadań Sekcji Metodyki Nauczania należy:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli (hospitacji) zajęć i szkolenia w Cyklach przedmiotowych, ośrodkach szkolenia i pododdziałach Centrum;
 • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem metodycznym kadry i słuchaczy Centrum;
 • sprawowanie metodycznego nadzoru nad pracami komisji egzaminacyjnych w Centrum;
 • współudział w opracowaniu programów kształcenia dla słuchaczy Centrum;
 • prowadzenie analiz w zakresie efektywności kształcenia słuchaczy Centrum, skuteczności stosowanych form i metod nauczania oraz przedstawianie wyników Komendantowi Centrum;
 • systematyczne monitorowanie trendów rozwoju dydaktyki ogólnej i wojskowej.

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP