Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OŚRODEK SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Ośrodek Szkolenia Podstawowego powstał w 2009 roku. Stanowi on istotny element działalności szkoleniowej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Głównym zadaniem Ośrodka jest szkolenie elewów (szeregowych) służby przygotowawczej, a od roku 2018 również realizacja części praktycznej szkolenia podstawowego oraz szkolenia kandydatów na podoficerów w ramach programu edukacji wojskowej studentów "Legia Akademicka"

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/    

Żołnierze w czasie szkolenia podstawowego nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie regulaminów SZ RP, budowy i posługiwania się bronią strzelecką, podstaw działań taktycznych, szkolenia medycznego, ochrony przed bronią masowego rażenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej, czy SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka).

Istotnym elementem szkolenia jest również praca wychowawcza z żołnierzami oraz kształtowanie dyscypliny wojskowej. Podczas szkolenia każdy żołnierz jest w pełni zaopatrzony w należne mu wyposażenie.

            SZKOLENIE

1.  Główne zadania szkolenia podstawowego żołnierzy są następujące:

a)    zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami służby żołnierza w SZ RP;

b)    wdrożenie do służby w SZ RP z uwzględnieniem warunków w jednostce wojskowej;

c)    opanowanie teorii i umiejętności praktycznych potrzebnych do działania we wszystkich okresach funkcjonowania Sił Zbrojnych RP (P - pokoju, K - kryzysu,W - wojny);

d)    rozwijanie sprawności fizycznej w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej;

e)    zweryfikowanie zdolności psychofizycznych w celu określenia predyspozycji szkolonych do dalszej służby, w tym predyspozycji do dalszego szkolenia w ramach konkretnej specjalności wojskowej.

 

2. Szkolenie podstawowe żołnierzy w SZ RP jest ukierunkowane na ich  przygotowanie do osiągnięcia następujących standardów:

a)    opanowanie podstawowych zasad bojowego zachowania się i indywidualnego działania w zależności od sposobu oddziaływania przeciwnika;

b)    przygotowanie do realizacji zadań ogniowych z wykorzystaniem etatowej broni strzeleckiej;

c)    opanowanie podstawowych umiejętności i przyswojenie wiedzy z zakresu szkolenia bojowego wojsk, umożliwiających realizację zadań w ramach działań podczas pokoju, kryzysu i wojny.

 

3. Ponadto żołnierze powinni:

a)    znać:

-        treść Regulaminu Ogólnego SZ RP;

-        budowę i zasadę działania oraz możliwości ogniowe etatowej broni strzeleckiej;

-     zasady posługiwania się podstawowymi środkami łączności, będącymi na wyposażeniu SZ RP;

-        zasady ochrony i obrony obiektów;

-        zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się etatową bronią
oraz granatami ręcznymi;

-     podstawowe uregulowania prawne dotyczące pełnienia służby wojskowej;

-        postanowienia prawne ”Ustawy o ochronie informacji niejawnych”;

b)    umieć:

-        przygotować się do działań na polu walki, prowadzić je i działać
po ich zakończeniu;

-        prowadzić celny ogień z broni etatowej;

-    działać po ogłoszeniu alarmów dotyczących różnego rodzaju zagrożeń;

-        wykonywać przedsięwzięcia zabezpieczenia bojowego;

-    udzielać pomocy przedmedycznej na polu walki w ramach samopomocy i pomocy wzajemnej;

-        obsługiwać uzbrojenie i sprzęt wojskowy;

-        posługiwać się podstawowymi środkami łączności;

-        pełnić służbę wewnętrzną w pododdziale;

-        wykonywać indywidualne podstawowe normy szkolno-bojowe.

c)    uzyskać:

-    sprawność fizyczną i odporność psychiczną w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby w SZ RP;

-      pożądane cechy żołnierskie i zdolność prezentowania wartości istotnych z punktu widzenia służby wojskowej, w szczególności postaw odpowiedzialności, zdyscyplinowania, zaangażowania, dbałości o powierzony sprzęt wojskowy i mienie.

 

4. Szkolenie podstawowe, ujednolicone w skali Sił Zbrojnych RP, realizowane jest w centrach, szkołach oficerskich i podoficerskich, ośrodkach szkolenia oraz w wytypowanych jednostkach wojskowych. Jest ono organizowane w czasie określonym programem szkolenia i porządkiem dnia jednostki wojskowej, zatwierdzonym przez komendantów (dowódców) tych jednostek. Czas poza szkoleniem programowym oraz dni dyspozycyjne – z uwzględnieniem porządku dnia – pozostają do dyspozycji komendanta ośrodka.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP