Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACJI

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki zwanego dalej „ADO:

1)    adres: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2

2)    telefon: 261 883 505.

Administrator (ADO) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) zwanego dalej „inspektorem”, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować:

1)    adres: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2

2)    telefonicznie: 261 883 691

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanena podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Garnizonu Zegrze.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z innymi regulacjami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki będą mieć wyłącznie upoważnieni żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

Odbiorcami danych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Jednocześnie ADO zapewni odpowiednie zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się kontaktować z ADO lub Inspektorem.

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej, niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z ADO lub IOD.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO na adres:

-        Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie niezbędnych danych osobowych przez pracownika RON jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o pracę.

Niepodanie danych osobowych przez Panią/Pana będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP