Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata. Nabór odbywa się wieloetapowo, w oparciu o różne kryteria. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez różnych specjalistów. Oceniana jest także sprawność fizyczna - kandydat podczas egzaminu sprawnościowego musi spełnić ściśle określone kryteria.

W zależności od korpusu należy spełnić różne kryteria.
Kryteriami wspólnymi są: 
- posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej; 
- niekaralność sądowa; 
- obywatelstwo polskie; 
- ukończone 18 lat.

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany żołnierz rezerwy, który posiada:
- ukończone gimnazjum,
- odbytą w pełnym wymiarze czynną służbę wojskową,
- niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień

Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do służby we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendzie uzupełnień dołączając:
- życiorys,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie,
- poświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego,
- kopię dowodu osobistego,
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza stanowisku służbowym.

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP