Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE DLA SŁUCHACZY

  INFORMACJE OGÓLNE

 

 
Adres ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze
Tel. 261 883 312
Fax 261 883 413
E-mail cslii@ron.mil.pl
Telefony i adresy mailowe

Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura

(sekretariat) 261 883 505

 

Szef Wydziału Dydaktycznego (sprawy szkoleniowe)

tel. 261 883 532

 

Oficer Prasowy CSŁiI

tel. 261 883 378
kom. 722 380 054

E-mail: cslii.rzecznik@ron.mil.pl

 INFORMACJE DLA SŁUCHACZY KURSÓW

głoszenia na kursy

Kandydatów na kursy zgłaszają dowódcy jednostek i instytucji wojskowych.

Kandydaci, na których nie zostało wysłane zgłoszenie nie będą przyjmowani na kursy.

W przypadku kursu e-learningowego realizowanego w CSŁiI nie zaliczenie jego modułu zdalnego skutkuje usunięciem słuchacza z kursu stacjonarnego.

Wyposażenie, zakwaterowanie, wyżywienie, termin i miejsce stawiennictwa, kontakt

Szczegółowe informacje dla każdego kursu zostały opisane w informatorze o kursach na 2018 rok

>>LINK - INFORMATOR O KURSACH NA 2019 R.<<

 

Poranny rozruch fizyczny

W porannym rozruchu fizycznym w CSŁiI uczestniczą: żołnierze służby przygotowawczej, kandydaci na żołnierzy zawodowych oraz studenci Legii Akademickiej.

>>LINK – WYGLĄD WOJSKOWEGO UBIORU SPORTOWEGO<<

Podstawa:
•   Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej DU-7.3.1,
•    Rozkaz w sprawie organizacji i funkcjonowania CSŁiI na rok 2018,
•    Porządek Dnia CSŁiI.

Parkowanie pojazdów

Miejsca parkingowe dla słuchaczy zostały wyznaczone na drodze na wprost biura przepustek nr 2. Parkowanie pojazdów w innych miejscach jest niedozwolone.

>>LINK – MAPKA MIEJSC POSTOJOWYCH<<

 Inne

Na terenie Zegrza nie ma banku i bankomatu. Na terenie Centrum jest placówka Poczty Polskiej.

 

INFORMACJE DLA POWOŁANYCH DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

I STUDENTÓW LEGII AKADEMICKIEJ

 

Zgłoszenia na kursy Dowód osobisty, książeczka wojskowa i karta powołania.
Umundurowanie
i wyposażenie
Podczas szkolenia obowiązuje jednakowe umundurowanie (zgodne z przepisami wojskowymi i adekwatne do pory roku) i wyposażenie wojskowe, które ochotnicy otrzymają po przyjęciu do służby.
Fax 261 883 413
Telefony i adresy mailowe

Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura

(sekretariat) 261 883 505

Zakwaterowanie
i wyżywienie
Bezpłatne, zakwaterowanie w budynku koszarowym na terenie Centrum, wyżywienie na bazie stołówki żołnierskiej 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Termin i miejsce stawiennictwa Zgodnie z terminem zawartym w karcie powołania.
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze
Oficer dyżurny tel.: 261 883 312 
Fax.: 261 883 413
Biuro przepustek nr 1 - czynne całodobowo.
Parkowanie pojazdów

W związku z brakiem miejsc parkingowych w Centrum prosi się powołanych do służby przygotowawczej o przyjazd środkami komunikacji państwowej lub z wykorzystaniem prywatnych przewoźników.

Dokumenty otrzymywane po zakończeniu szkolenia

Elewi po ukończeniu służby przygotowawczej otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (oryginał i kopia do teczki akt personalnych).

Kontakt

Sprawy szkoleniowe:
Komendant Ośrodka Szkolenia Podstawowego
tel. służb.:  261 883 760
Dowódca 1 kompanii szkolnej OSP - tel. służb.: 261 883 085
Dowódca 2 kompanii szkolnej OSP - tel. służb.: 261 883 791
Punkt informacyjny dot. służby przygotowawczej - tel. służb.: 261 883 393, fax: 261 883 413.

Inne

W Zegrzu nie ma banku i bankomatu. Na terenie Centrum funkcjonuje placówka Poczty Polskiej (z możliwością wypłacania pieniędzy na zasadach bankomatu).

 Na terenie Centrum obowiązuje ZAKAZ wnoszenia
i spożywania napojów alkoholowych!!!

Zabrania się sprzedarzy, podawania i spożywania napojów alkoholowych w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętreznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Podstawa: art. 14, ust. 1, pkt 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Dyżurny biura przepustek lub oficer dyżurny (inspekcyjny) albo inna osoba pełniąca służbę dyżurną, wyznaczona przez dowódcę jednostki wojskowej, może odmówić wpuszczenia na teren jednostki wojskowej osoby, w stosunku do której powziął podejrzenie, że wbrew zakazowi wnosi napoje alkoholowe, chyba że przeprowadzona na żądanie tej osoby kontrola nie potwierdzi podejrzenia.

Podstawa: § 3 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokości opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie.

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP