BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
HISTORIA

    CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI jest jedynym ośrodkiem w kraju, kształcącym od 1919 roku kadry wojsk łączności dla potrzeb Wojska Polskiego. Dziedziczy chlubne tradycje wszystkich szkół i ośrodków szkolenia wojsk łączności, funkcjonujących od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej. Początki wiążą się z narodzinami II Rzeczypospolitej i odbudową Wojska Polskiego po 123 latach zaborów.

    W niecały rok po odzyskaniu niepodległości, 13 września 1919 roku sformowano w Zegrzu k. Warszawy Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. W jego skład wchodziły: Szkoła Oficerska Wojsk Łączności, Szkoła Podchorążych Wojsk Łączności oraz Kurs Aplikacyjny. 31 maja 1921 roku zmieniono nazwę na Obóz Wyszkolenia Wojsk Łączności, a 10 kwietnia 1923 roku, na Obóz Szkolny Wojsk Łączności, który istniał do 1929 roku.

    Z dniem 15 sierpnia 1929 roku, Obóz Szkolny Wojsk Łączności w Zegrzu został przekształcony w Centrum Wyszkolenia Łączności. Zmiany nazw wiązały się ze zmianami zadań edukacyjnych. W Centrum Wyszkolenia Łączności kształcono oficerów służby stałej na kursach doskonalenia, oficerów rezerwy, podoficerów służby stałej i nadterminowych oraz podchorążych rezerwy, którzy w latach trzydziestych stanowili najliczniejszą grupę osobową. Kandydatów na oficerów służby stałej dla potrzeb wojsk łączności w latach 1924-1935 kształcono w Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie. W roku 1935 kształcenie kandydatów na oficerów służby stałej przejęło ponownie CWŁ w Zegrzu i prowadziło je nieprzerwanie do września 1939 roku.

    W latach 1927-1936 prowadzono w CWŁ szkolenie telegrafistek Hughes'a zwanych popularnie "juzistkami". Odbyło się dziesięć kursów, które ukończyło około 300 kobiet.

    6 czerwca 1950 roku, na podstawie rozkazu ministra obrony narodowej rozformowano Oficerską Szkołę Łączności i w jej miejsce utworzono dwie szkoły: Oficerską Szkołę Łączności Przewodowej w Sieradzu i Oficerską Szkołę Łączności Radiowej w Zegrzu. 22 listopada 1955 roku, wyżej wymienione dwie szkoły zostały połączone w jedną Oficerską Szkołę Łączności z siedzibą w Zegrzu. 20 maja 1967 roku, szkoła uzyskała status wyższej uczelni zawodowej I stopnia. Nadano jej wówczas nazwę Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. WSOWŁ została rozformowana 30 września 1997 roku. 

    Absolwenci CWŁ stanowili kadrę dowódczą jednostek i pododdziałów łączności w wojnie obronnej 1939 roku, a następnie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Armii Krajowej. Po kampanii wrześniowej, już 8 grudnia 1939 roku zostało utworzone Centrum Wyszkolenia Łączności w Wersalu, które po klęsce Francji w 1940 roku przeniesiono do Szkocji. Tam funkcjonowało ono najpierw w Crawford, potem w Alyth następnie Dundee i St. Andrews, Auchtermachty, a od września 1944 roku w Kinross - Perthsire. Kształcenie kadr łączności Wojska Polskiego prowadzono podczas wojny także na terenie ZSRR, w Iraku i w Egipcie. W marcu 1942 roku została utworzona Szkoła Podchorążych Wojsk Łączności w Armii Polskiej, dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. Szkołę tę zorganizowano przy 1 pułku łączności w miejscowości Pogran - Orłowskaja w Uzbekistanie. W sierpniu 1942 roku ewakuowano ją do Iranu, miesiąc później do Quzil Ribat w Iraku, a w końcu wojny do miejscowości Matera we Włoszech. Absolwentów kierowano do służby w oddziałach 2 Korpusu Polskiego. Zyskali sobie sławę i uznanie na szlaku bojowym Korpusu, w bitwie pod Monte Cassino oraz całej kampanii na Półwyspie Apenińskim. Oficerów łączności na potrzeby 1 Korpusu Polskiego, a następnie I Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen. Zygmunta Berlinga, przygotowywano w 1943 roku w Szkole Oficerskiej Armii Radzieckiej w Muromiu, a potem od marca do grudnia 1944 roku w Centralnej Szkole Podchorążych w Riazaniu.
      Jesienią 1944 roku została zorganizowana Oficerska Szkoła Łączności w wyzwolonym Zamościu. Głównym jej celem było przygotowanie kadr dowódczych dla burzliwie rozwijających się wojsk łączności. Oficerska Szkoła Łączności, została przeniesiona w październiku 1945 roku z Zamościa do Sieradza.

    2 września 1997 roku ukazał sie Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powołujący w Zegrzu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki na bazie rozformowanych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Centrum Szkolenia Łączności. 1 października 1997 powstało Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

     Historia szkolenia kadr wojsk łączności, jest związana także z Legnicą. W dniu 5 września 1966 roku powołano Podoficerską Szkołę Zawodową Wojsk Łączności. Dwuletni wysiłek nad rozbudową bazy i wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych, zaowocował nadaniem sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Legnicy w dniu 10 lutego 1968 roku i przeniesieniem Szkoły Chorążych z Zegrza. Szkoła zmieniła nazwę na 14 Ośrodek Szkolenia Wojsk Łączności.

    1 października 1976 roku, 14 Ośrodek Szkolenia Wojsk Łączności został przeformowany na Centralny Ośrodek Szkolenia Wojsk Łączności. 1 września 1994 roku, nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna. Nazwę Szkoły zmieniono na Centrum Szkolenia Łączności. W 1997 roku rozformowano CSŁ.

    Dzień 13 września jest Świętem CSŁiI, na pamiątkę powstania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w 1919 roku.

 


KOMENDANCI
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
   Płk Jerzy Ceglarek (ur. 13.02.1947r.) był absolwentem Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu, którą ukończył w 1968 roku. Następnie jako podporucznik został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w 10 pułku łączności we Wrocławiu,  a później  w tej jednostce wojskowej  w  1973 roku został dowódcą kompanii radiowej. W 1974 roku został skierowany na studia w Akademii Łączności w Leningradzie, a po jej ukończeniu w 1977 roku został dowódcą batalionu dowodzenia w 10 pułku łączności we Wrocławiu. Następnie w latach 1978 –1982 pełnił obowiązki starszego oficera w Szefostwie Wojsk Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego, później był dowódcą 14 pułku radioliniowo – kablowego w Strzegomiu (1982 –1986). W 1986 roku wyznaczony na zastępcę szefa Wojsk Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego,  a w latach (1989 – 1994) był Komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy.

   Po ukończeniu Podyplomowego Studium Operacyjno – Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1994 – 1995) został  Komendantem Centrum Szkolenia Łączności w Legnicy (1995 –1997). Od 24.09.1997r. do 31.05.2002r. był Komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Zmarł 29 lutego 2012 roku.

   Najważniejsze odznaczenia: Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Złoty i Srebrny Medal Siły Zbrojne  w Służbie Ojczyzny.

 

    Płk Jerzy Stwora (ur. 9 marca 1955r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności  w Zegrzu, którą ukończył w 1978 roku. Po uzyskaniu promocji do stopnia podporucznika, objął swoje pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu radiowego szkoły podoficerskiej w 20 Brygadzie Łączności Wojsk Obrony Wewnętrznej w Kielcach.

    W 1982 roku w tej brygadzie został też wyznaczony na dowódcę 2 kompanii telefonicznej. Następnie w 1983 roku odbył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, a w latach 1984-1987 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego WP. Po jej ukończeniu powierzono mu obowiązki dowódcy batalionu telegraficzno – telefonicznego w 20. Brygadzie Łączności, a w 1989 roku odbył kurs kandydatów na dowódcę pułku w Akademii Sztabu Generalnego WP. Następnie w latach 1989 – 1995  został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 9 pułku łączności (od 1994 9 pułku dowodzenia) w Białobrzegach.

    W 1994 roku ukończył kurs w zakresie organizacji i zarządzania w Akademii Obrony Narodowej, po czym w 1995 roku został wyznaczony na dowódcę 9 pułku dowodzenia. W latach 1996 -1997 odbył zaoczne studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej. W latach 2002-2007 był  Komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

    Ważniejsze odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

 
   

    Płk dypl. Marek Stolarz (ur. 1962r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności (WSOWŁ), którą ukończył w 1986 r. W tym samym roku, po uzyskaniu promocji do stopnia podporucznika, objął pierwsze stanowisko służbowe  w WSOWŁ, jako dowódca plutonu kompanii podchorążych. W 1989 r. rozpoczął praktykę na stanowisku dowódcy kompanii w 9 Pułku Łączności w Białobrzegach. W 1990 r. powrócił  do WSOWŁ, początkowo na stanowisko dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii batalionu podchorążych.

    W 1993 r., jako wyróżniający się dowódca, został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej. Po jej ukończeniu, w 1995 r. powierzono mu obowiązki dowódcy batalionu dowodzenia w 9 Brygadzie Zmechanizowanej w Siedlcach, a następnie szefa Sekcji Łączności w sztabie brygady. W 1998 r. został wyznaczony na stanowisko starszego oficera Wydziału Łączności. W 1999 r. został szefem Łączności Dywizji, a następnie szefem Wydziału Wsparcia Dowodzenia i Łączności w sztabie 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.

    Podczas V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku (lipiec 2005 - styczeń 2006), był szefem Oddziału Łączności i Dowodzenia G-6, w sztabie Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. W styczniu 2007 roku został dowódcą 9 Pułku Dowodzenia w Białobrzegach. 16 lipca 2007 roku objął stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. We wrześniu 2012 r. został wyznaczony na wyższe stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Dowodzenia  i Łączności (G-6) a w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie, a następnie od 2013 roku wykonywał obowiązki Szefa Oddziału - Zastępcy Szefa Zarządu Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego RSZ. Od 19 stycznia 2015 roku jest Szefem Zarządu Łączności i Informatyki (J6) Dowództwa Operacyjnego RSZ.

     Ważniejsze odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Gwiazda Iraku, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

 


 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych