BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
BIP

STRONA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 

Biuletyn Informacji Publicznej CSŁiI jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

  •  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
  • Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.
 

 


Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest jedynym ośrodkiem w kraju, kształcącym od 1919 roku kadry wojsk łączności dla potrzeb Wojska Polskiego. Dziedziczy chlubne tradycje wszystkich szkół i ośrodków szkolenia wojsk łączności, funkcjonujących od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej. Początki wiążą się z narodzinami II Rzeczypospolitej i odbudową Wojska Polskiego po 123 latach zaborów. Podstawą funkcjonowania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest rozkaz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 22 września 1997 roku powołujący ten ośrodek szkolenia na bazie rozformowanych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Centrum Szkolenia Łączności. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki powstało 1 października 1997 roku.

 


 

GŁÓWNYM ZADANIEM CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI JEST SZKOLENIE KADR ŁĄCZNOŚCI NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RP:

- szkolenie żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej na kursach doskonalenia zawodowego,
- szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej (szkolenie podstawowe oraz specjalistyczne),
- szkolenie słuchaczy Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWLąd.) we Wrocławiu (udział w szkoleniu),
- szkolenie słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych (SPWL) w Poznaniu (udział w szkoleniu),
- szkolenie studentów Wydziału Elektroniki i Cybernetyki WAT (udział w szkoleniu),
- szkolenie studentów Wydziału Mechatroniki AMW (udział w szkoleniu),
- szkolenie słuchaczy AON (udział w szkoleniu).

 


 

Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

płk dr Ireneusz Fura

 

 

 


Skargi i Wnioski

 

Na podstawie § 6 pkt 2 Decyzji Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego informuję, że Komendant Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następujących terminach:

a) osoby cywilne – w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 – 16.30 (a w przypadku, gdy jest dniem wolnym, w dniu po nim następującym), lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z kpt. Kamilem ŁAWRESZUKIEM, nr telefonu 261-883-133;

 b) żołnierzy służby czynnej– w każdy dzień pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z kpt. Kamilem ŁAWRESZUKIEM, nr telefonu 261-883-133.

Jednocześnie informuję, że w sprawie skarg i wniosków, organ wyższego rzędu w  stosunku do Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 15 do 17, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem (nr tel. +48 261-825-750), pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa.


Udostępnianie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: cslii@ron.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).


W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: cslii@ron.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej). Jednocześnie informujemy, że udostepnianie w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostepne (np. publikowane na stronie internetowej CSŁiI pod adresem www.cslii.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON). W ramach udostepniania informacji publicznej nie będą udzielane porady prawne.

 

Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 


 Informacje o podmiocie:

 Nazwa: Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
Telefon: 261 883 312
Fax: 261 883 413
e-mail: cslii@ron.mil.pl
Strona internetowa: www.cslii.wp.mil.pl

wzór wniosku

 


Zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania. Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie BIP CSŁiI jest bezpłatne. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP CSŁiI udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

 
 

wzór wniosku

 


 Redaktor BIP

kpt. Krzysztof BARAN
Oficer Prasowy CSŁiI
ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
tel. 261 883 378
kom. 722 380 054
e-mail: cslii.rzecznik@ron.mil.pl

fax: 261 883 413

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych